Skip links

Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť Delcomp, s.r.o. so sídlom Vavrišovo 103, Pribylina 032 42, IČO 36414808 („my“ alebo „Delcomp“) je prevádzkovateľom webových stránok www.delcomp.sk prostredníctvom ktorých poskytuje služby pri opracovaní dreva a predaji drevených produktov. V rámci týchto činnosti dochádza aj k spracúvaniu osobných údajov našich zákazníkov poskytnutých či zhromaždených prostredníctvom našich webových stránok, alebo v našej kancelárií. Pri ich spracúvaní dbáme na dodržiavanie legislatívy, práv dotknutých osôb a k  ochrane vašich osobných údajov pristupujeme zodpovedne a s náležitou starostlivosťou. Na tento účel vám v nasledujúcom texte poskytneme všetky informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov v súlade s nariadením GDPR.

Aké osobné údaje zhromažďujeme a ako ich používame?

Väčšinu našich stránok môžete používať bez toho, aby ste nám museli poskytnúť svoje osobné údaje. Avšak pre využívanie určitých služieb je potrebné nám ich poskytnúť, tak aby sme mohli spracovať vaše žiadosti, objednávky alebo vám posielať informačné letáky. Vymedzili sme tieto okruhy osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, účely, na ktoré ich používame, právne základy a tiež dobu po ktorú ich budeme všeobecne uchovávať:
  1. spracovanie objednávky: v prípade ak si od nás objednáte tovar alebo službu, potrebujeme mať k dispozícií niektoré vaše osobné údaje, a to v rozsahu: meno, priezvisko, fakturačná adresa, miesto realizácie služby/ dodávka tovaru, telefonický a emailový kontakt. Tieto údaje potrebujeme na zabezpečenie našej zmluvnej povinnosti voči vám a tiež na plnenie našej zákonnej povinnosti (fakturácia). Tito údaje máme zo zákona povinnosť archivovať po dobu 10 rokov, v prípade uplatnenia nárokov v súdnom konaní aj dlhšie.
  2. služby zákazníkom: aby sme odpovedali na vaše otázky, ak ste ju odoslali prostredníctvom našej webovej stránky alebo iné servisné e-maily, spracujeme vaše meno, e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo (v závislosti od toho, ako ste nás kontaktovali) a otázku alebo problém, na ktorý ste nás upozornili. Registrujeme vaše žiadosti, otázky a naše odpovede a iné činnosti pre vyriešenie vašej požiadavky. Tieto informácie si ponecháme po dobu 3 rokov po vyriešení vašej otázky alebo sťažnosti alebo pri ukončení vyšetrovania, v prípade potreby uplatnenia nárokov v súdnom konaní aj dlhšie.
  3. zasielanie informačných letákov: ak ste sa prihlásili na odber informačného letáku, použijeme vašu e-mailovú adresu, na ktorú ste si vyžiadali zasielanie informačného letáku a budete automaticky pridaní do našej databázy zákazníkov. Ak ste si objednali jeden z našich produktov alebo služieb, môžeme vám tiež posielať informačné letáky, na základe nášho oprávneného záujmu, aby sme vás informovali o ďalších produktoch, ktoré by vás mohli zaujímať. Ak už nechcete dostávať od nás žiadne e-maily, môžete sa kedykoľvek odhlásiť pomocou funkcie zrušenia odberu v každej e-mailovej správe alebo nás môžete kontaktovať.

S kým zdieľame vaše osobné údaje?

Je možné, že budeme musieť zdieľať vaše osobné údaje s tretími stranami, aby sme vám mohli  poskytovať služby a predávať produkty a tiež aby sme mohli prevádzkovať naše webové stránky. Tieto tretie strany sú poskytovatelia služieb, ktorých potrebujeme aby sme vám vedeli dodať produkt alebo službu, ktorú ste si u nás objednali.  Všetky tretie strany majú sídlo v  krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru. Od týchto tretích strán požadujeme, aby používali primerané opatrenia na ochranu dôvernosti a bezpečnosti osobných údajov našich zákaníkov.

Bezpečnosť osobných údajov

Prijali sme primerané technické, fyzické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov zozbieraných prostredníctvom webových stránok pred zneužitím alebo náhodným, neoprávneným alebo nezákonným zničením, stratou, zmenou, zverejnením, získavaním alebo prístupom, ktoré sú v súlade s platnými zákonmi a predpismi o ochrane osobných údajov.

Uchovávanie osobných údajov

Osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je to požadované zákonom, pokiaľ trvá náš oprávnený záujem, ako je to potrebné na poskytnutie akýchkoľvek požadovaných služieb, alebo do odvolania súhlasu. Každý z definovaných účelov má špecifický termín uchovávania, a je uvedený v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Po uplynutí tejto doby urobíme primerané kroky na zničenie alebo deidentifikáciu týchto osobných údajov.

Vaše práva na prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie a prenosnosť údajov

Máte právo požiadať o prehľad vašich osobných údajov spracúvaných našou spoločnosťou alebo v jej mene. Máte právo na opravu, odstránenie alebo obmedzenie používania údajov (podľa potreby). Toto právo môžete uplatniť cez  emailovú adresu info@delcomp.skUpozorňujeme vás, že žiadosti, ktoré nespĺňajú požiadavky stanovené príslušnými právnymi predpismi môžu byť vyžiadané na doplnenie alebo v konečnom dôsledku zamietnuté. Máte tiež právo získať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte a za určitých okolností na základe vašej žiadosti je možné aj ich prenesenie k inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.

Vaše právo namietať

Máte tiež právo, za určitých okolností, vyžadovať, aby sme zastavili spracovanie vašich osobných údajov. Ak ste nám poskytli súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, máte právo vziať späť svoj súhlas bez toho, aby ste ovplyvnili oprávnenosť nášho využívania týchto údajov pred vašim odobratím súhlasu.

Kontakt

Ak chcete uplatniť ktorékoľvek z vašich práv uvedených vyššie alebo ak máte akýkoľvek iný dotaz, námietku proti spracúvaniu vašich osobných údajov alebo sťažnosť ohľadom ochrany osobných údajov alebo spôsobu akým vaše údaje spracúvame, môžete nás kontaktovať prostredníctvom emailovej adresy info@delcomp.skUpozorňujeme, že od vás môžeme požadovať preukaz totožnosti. Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.